سیمان کاری نمای ساختمان

سازه های صنعتی در بعضی از موارد دیده شده که اندک کمی سیمان ریزش داشته ما بزرگترین مجری این کار هستیم باکیفیت تمام یا در بعضی از موارد امکان داربست نیست یا همسایه اجازه نصب داربست نمیدهند ما با تکنیک راپل با طناب انجام میدهیم

پیچ رولپلاک راپل

https://techstray.com