نانوی نما

اجرای نانو برای نمای ساختمان. نانوکمک در مقاوم کردن سنگ در مقابل گرد خاک دود …..مقاومت جنس سنگ زیبا سازی سنگ ….اب گریز کردن سنگ گروه ما تجربه کافی راجب نانو رزین دارد…با استفاده از تکنیک راپل در ارتفاع انجام میشود

پیچ رولپلاک راپل

https://techstray.com